Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

9522 36aa 500
Reposted fromdeviate deviate viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
gdy kobieta okazuje niezdecydowanie, natychmiast podejmij za nią decyzję
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
8008 20c2
lonelyheartsclub

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Dobrze jest tęsknić, gdy tęskni się z wzajemnością.
Reposted fromte-quiero te-quiero viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
2807 0aea
lonelyheartsclub
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
5329 3a16
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
  To bardzo dziwne, co nam się przydarzyło. Choć właściwie - nie przydarzyło się nic.
— Anna Nasiłowska
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola

June 22 2017

lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
6638 a7bb
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
lonelyheartsclub
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
lonelyheartsclub
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka

June 20 2017

lonelyheartsclub
1005 b07f
Reposted fromfearnoarts fearnoarts viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
0332 0984
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl