Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

lonelyheartsclub
Reposted fromshieep shieep viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
3715 d89e 500

heavenhillgirl:

I Origins (2014), dir. Mike Cahill

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaunmadebeds unmadebeds
lonelyheartsclub
2807 0aea
lonelyheartsclub
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
4449 ada6 500
Reposted fromundertow undertow viagdziejestola gdziejestola

June 16 2017

lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
lonelyheartsclub
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
- Lu­bisz mnie - ciągnęła da­lej - z po­wodu, o którym ci już mówiłam: przełamałam twoją sa­mot­ność, przechwy­ciłam cię tuż przed wro­tami piekła i znów obudziłam. Ale chcę więcej od ciebie, o wiele więcej. Chcę cię w so­bie rozkochać. 
— Hermann Hesse
lonelyheartsclub
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
4540 2b71 500
Fernanda Forte
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Bo w każdym z nas jest Chaos i Ład, Dobro i Zło. Ale nad tym można i trzeba zapanować. Trzeba się tego nauczyć.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
3181 a3c8 500
lonelyheartsclub
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
lonelyheartsclub
0759 30a1
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaOnly2you Only2you
lonelyheartsclub
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
lonelyheartsclub
1362 4b30
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl