Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
6638 a7bb
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
lonelyheartsclub
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
lonelyheartsclub
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka

June 20 2017

lonelyheartsclub
1005 b07f
Reposted fromfearnoarts fearnoarts viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
0332 0984

June 17 2017

lonelyheartsclub
Reposted fromshieep shieep viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
3715 d89e 500

heavenhillgirl:

I Origins (2014), dir. Mike Cahill

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaunmadebeds unmadebeds
lonelyheartsclub
2807 0aea
lonelyheartsclub
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub

ufansius:

Finckenstein Palace in Kamieniec, Poland, burned by the Red Army as they advanced on Germany in 1945.

lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
4449 ada6 500
Reposted fromundertow undertow viagdziejestola gdziejestola

June 16 2017

lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
'' dziękuję, że jesteś '' - najpiękniejsze słowa, jakie można od kogoś usłyszeć.
lonelyheartsclub
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
- Lu­bisz mnie - ciągnęła da­lej - z po­wodu, o którym ci już mówiłam: przełamałam twoją sa­mot­ność, przechwy­ciłam cię tuż przed wro­tami piekła i znów obudziłam. Ale chcę więcej od ciebie, o wiele więcej. Chcę cię w so­bie rozkochać. 
— Hermann Hesse
lonelyheartsclub
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl