Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

lonelyheartsclub
Mała, czy on wie, jakie są twoje ulubione kwiaty? Czy pytał, co jest twoją ulubioną potrawą? Czy on zna twój ulubiony kolor; czy wie, w jakich sklepach zawsze potrafisz się zgubić, jakie zapachy lubisz i jaką kawę pijesz? Pewnie, że są to drobne rzeczy, ale to właśnie z nich składa się życie. Jeżeli mężczyzna interesuje się tobą - nie związkiem samym w sobie, nie tym, co możesz mu dać i nie tym, co on przy tobie czuje - to będzie chciał te wszystkie rzeczy wiedzieć.
— Listy do Małej.
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viaalmostlover almostlover
lonelyheartsclub
4717 351f
Reposted fromkarahippie karahippie viaalmostlover almostlover
lonelyheartsclub
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viamyleastfavoritelife myleastfavoritelife
lonelyheartsclub
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy viawelcometowonderland welcometowonderland

November 14 2017

lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
6196 06ad
Reposted fromkreatura kreatura viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub

November 12 2017

lonelyheartsclub
1219 51bb 500
Reposted fromrandoom randoom viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viamefir mefir
lonelyheartsclub
8134 74a4
lonelyheartsclub
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
lonelyheartsclub
- Więc wierzysz w drugą szansę? - Zagryzam usta.
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę - dodaje.
— Stephanie Perkins ,,Lola i chłopak z sąsiedztwa"
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

November 06 2017

lonelyheartsclub
3682 e8fa
Reposted fromkarahippie karahippie viagabrielle gabrielle
lonelyheartsclub
3405 77f4
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viawardah wardah
lonelyheartsclub
lonelyheartsclub
2901 10ea
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaRudeGirl RudeGirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl