Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

lonelyheartsclub
8192 3ff3
lonelyheartsclub
3687 a58e 500
lonelyheartsclub
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaalmostlover almostlover
lonelyheartsclub
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalmostlover almostlover
lonelyheartsclub
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viagdziejestola gdziejestola

May 18 2017

lonelyheartsclub
(...) heartbreak happened on diffrent levels and all caused variuos scars, some so great they never healed. You just learned to manage the pain.
— J.J. McAvoy, The Children of Vice
Reposted frommefir mefir
lonelyheartsclub
- I was just thinking how handsome you look when you smile. - I know, that's why I try to contain it.
— J.J. McAvoy, The Children of Vice
Reposted frommefir mefir
lonelyheartsclub
Family is family, and is not determined by marriage certificates, divorce papers, and adoption documents. Families are made in the heart. The only time family becomes null is when those ties in the heart are cut. If you cut those ties, those people are not your family. If you make those ties, those people are your family. And if you hate those ties, those people still be your family because whatever you hate will always be with you.
— C. Joy Bell C.
Reposted frommefir mefir
lonelyheartsclub
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
2572 e7f6
Reposted fromwstawaj wstawaj viagdziejestola gdziejestola

May 15 2017

lonelyheartsclub
9263 528e 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viairiis iriis
lonelyheartsclub
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viatrespass trespass
lonelyheartsclub
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)
lonelyheartsclub
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viathenatuss thenatuss
lonelyheartsclub
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
When you think everything is someone else’s fault, you will suffer a lot. When you realize that everything springs only from yourself, you will learn both peace and joy.
— H.H. the 14th Dalai Lama
(via abiding-in-peace)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
9452 1a0e

girlinlondon:

Jane and Serge

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
lonelyheartsclub
Reposted fromciarka ciarka viagdziejestola gdziejestola
lonelyheartsclub
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl